Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Články - archiv

III. interní klinika VFN v Praze a 1. LF UK slaví 70 let

Dne 9. května 2015 uplynulo 70 let od vzniku III. interní kliniky VFN a 1. LF UK. V květnu 1945 zabral profesor Josef Charvát pro novou českou interní kliniku prostory v 1. patře průčelní budovy Všeobecné nemocnice, přibližně nad hlavní vrátnicí a vjezdem. Tuto dobu dramaticky zaznamenávají Charvátovy denní zápisy událostí, jejichž dosud nepublikovaná část byla vydána v minulých týdnech v nakladatelství Lidové noviny pod názvem Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945. Později získal prof. Charvát rozsáhlé prostory tzv. Divizní nemocnice (bývalé jezuitské koleje).

Na Charvátově odkazu dodnes zůstávají cenné především tři aspekty:
1.    Moderní dynamický přístup ke klinické medicíně, který přetrvává nejen na „jeho“ III. interní klinice, ale i na pracovištích, která vybudovali jeho žáci tady i ve světě.
2.    Filozofické názory na společnost a její vývoj, které shrnul zejména v knihách Život, adaptace a stres a Člověk a jeho svět.
3.    Postřehy a hodnocení událostí v české společnosti, které zachytil ve svých denících. Charvátovy záznamy jsou historiky stále citovány jako důležitý zdroj poznání dob předválečných, válečných, a zejména období poválečného až do počátku 80. let.

K dokreslení postavení III. interní kliniky uvádíme přehled center a odborných skupin kliniky:

1.    Endokrinologické centrum (ved. prof. MUDr. Václav Hána, CSc.)
III. interní klinika jesuperkonziliárním pracovištěm pro endokrinologické pacienty z celé České republiky. Na klinice je poskytována komplexní péče největšímu počtu pacientů s onemocněními hypofýzy a hypotalamu vrámci ČR, zejména pacientů s nádory hypofýzy, nádory nadledvin všeho druhu, onemocněními štítné žlázy, endokrinní orbitopatií, onemocněními příštítných žláz.

Klinický výzkum byl v posledních letech zaměřen na diagnostiku a léčbu pacientů s nádory hypofýzy a na zhodnocení moderních terapeutických metod. V diagnostice nádorů štítné žlázy je nově zavedenaelastografie uzlů agenetická analýza aspirátu, které mohou přispět k zhodnocení povahy uzlu a rozhodnutí o správné léčbě.

2.    Diabetologické centrum (ved. prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.)
Diabetologické centrum zajišťuje péči o diabetiky na nejvyšší úrovni, včetně léčby inzulinovými pumpami, podiatrickou, edukační a psychologickou péči, přitom spolupracuje se všemi lékařskými obory v rámci VFN (včetně např. využití moderních přístupů bariatrické chirurgie) a výuku diabetologie na pregraduální i postgraduální úrovni (specializační i celoživotní vzdělávání)

3.    Centrum pro léčbu obezity (ved. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.)
Jedná se o nejkomplexněji fungující centrum pro léčbu obezity v ČR. Zabývá s komplexní diagnostikou komplikací obezity a léčbou obezity s důrazem na spolupráci s pracovišti bariatrické chirurgie. Je zajištěna psychologická diagnostika a psychoterapie, péči poskytují nutriční terapeuti. Centrum je zapojeno do výzkumu farmakoterapie obezity účastí v řadě klinických studií.
Ve spolupráci scentrem Kardiovaskulární rehabilitace se rozvíjí komplexní rehabilitace obézních kardiaků, komplexní péče o obézní diabetiky. Výzkumně se centrum zabývá patogenetickými a léčebnými aspekty u obézních diabetiků a kardiaků a endokrinopatií, úlohou organických polutantů v rozvoji obezity a jejich komplikací. Pracovníci Obezitologického centra organizovaliod roku 2000 již pět komplexních epidemiologickýchprůzkumů obezity v ČR.

4.    Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze (ved. prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.)
Nejstarší a největší centrum specializující se na problematiku hypertenze neboli vysokého krevního tlaku v České republice. Každoročně jsou vyšetřovány stovky pacientů ze všech koutů České republiky za hospitalizace, množství dalších nemocných je vyšetřováno či sledováno ambulantně. Hlavním cílem je zlepšení diagnostiky a terapie vysokého krevního tlaku. Za úspěšnou činnost s množstvím mezinárodních publikací byl udělen centru Evropskou společností pro hypertenzi statut „Evropské centrum excellence“.

5.    Centrum pro léčbu srdečního selhání (ved. prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.)
Centrum bylo ustaveno v roce 2001 jako reakce na rychlý a stálý nárůst počtu nemocných se srdečním selháním. Kromě léčení nemocných se srdečním selháním zajišťuje i postgraduální vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti neurohumorálních aktivací a možností jejich léčebného ovlivnění.

6.    Centrum preventivní kardiologie (ved. prof. MUDr. Richard Češka, CSc.)
Centrum preventivní kardiologie se zaměřuje na prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Zaměřuje se především na problematiku diagnostiky a léčby poruch metabolizmu krevních tuků. Věnuje se zejména geneticky podmíněným poruchám, především familiární hypercholesterolémii a dalším. V rámci komplexní činnosti Centra je speciální pozornost věnována genetickým aspektům a farmakologické léčbě nejnovějšími léčebnými postupy.

7.    Nutriční centrum a metabolická jednotka (ved. MUDr. Eva Kotrlíková)
Metabolická jednotkaposkytuje komplexní intenzivní péči interně nemocným pacientům s akutními stavy v diabetologii, endokrinologii; na JIMP jsou též řešeny případy závažných abdominálních katastrof s nutností dlouhodobé nutriční a komplexní péče. Metabolické ambulance poskytují ambulantní péči pacientům s potřebou domácí nutriční podpory, enterální i parenterální. Za posledních 15 let byla zajišťována domácí parenterální výživa více než 50 pacientům, včetně nemocnéhona domácí parenterální výživě již 20. rokem, což je v ČR nejdelší doba.

8.    Centrum pro závislé na tabáku (ved. doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.)
Centrumbylo zřízeno jako první svého druhu v ČR 1.1.2005 podle vzoru Nicotine Dependence Center na MayoClinic v americkém Rochesteru. Postupně se podařilo iniciovat vznik 39 dalších center, ale pouze naše je zatím k dispozici pro kuřáky po celou pracovní dobu. Za deset let činnosti jím prošlo na 5000 pacientů během celkem cca 26 000 návštěv. V centru stážují lékaři, sestry i lékárníci a s kolegy z celé republiky jsme pravidelně v kontaktu v rámci kontinuálního vzdělávání.

9.    Osteocentrum(ved. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.)
Osteocentrum VFN zajišťuje dlouhodobou péči pro nemocné s osteoporózou včetně biologické léčby a nákladné léčby deriváty parathormonu; podílí se na komplexní péči o pacienty se vzácnějšími metabolickými chorobami kostí. Pracoviště je akreditováno v oboru Klinická osteologie a spolupracuje na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů v oblasti prevence, diagnostiky a léčby metabolických chorob skeletu.

10.    Centrum pro cévní přístupy (ved. prof. MUDr. Jan Malík, CSc.)
Centrum pro cévní přístupy VFN a 1. LF UK se věnuje komplexní problematice cévních přístupů pro hemodialýzu. Bez cévního přístupu není život zachraňující léčba selhání ledvin pomocí hemodialýzy vůbec možná. Pro představu: komplikace cévních přístupů jsou ve Spojených státech zodpovědné za polovinu nákladů na hemodialyzační program. Naše centrum je jedno z největších v Evropě a zatím jediné v České republice, poskytuje péči nemocným ze všech krajů České republiky, pro více než 50 hemodialyzačních středisek. Díky komplexní péči – od plánování typu přístupu a jejich založení (dialyzační katetr, arteriovenózní zkrat nativní nebo s umělou cévní protézou) přes jejich ultrazvukové kontroly až po léčbu komplikací mají cévní přístupy nemocných léčených a sledovaných ve VFN jednu z nejdelších životností na světě.

11.    Centrum kardiovaskulární rehabilitace(ved. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.)
Nejmladší centrum III. interní kliniky bylo ustanoveno 1. dubna 2015. Jeho hlavní náplní je zlepšení prognózy a kvality života pacientů (zejména kardiaků s již manifestním onemocněním, ale i pacientů ve vysokém kardiovaskulárním riziku).
Jako hlavní prostředek slouží pohybová aktivita (pod heslem: „Pohyb je lék“) a nutriční intervence. Centrum dlouhodobě spolupracuje se švýcarským pracovištěm prof. Sanera, vůdčí osobností na poli kardiovaskulární rehabilitace v Evropské kardiologické rehabilitace.

12.    Koronární jednotka (ved. MUDr. Tomáš Janota, CSc.)
Koronární jednotka(KJ) III. interní kliniky byla otevřena v roce 1972 jako jedna z prvních interně orientovaných jednotek intenzivní péče v tehdejším Československu. Zajišťuje péči o nemocné se srdečními a cévními onemocněními s ohrožením života a velkými přístrojovými i personálními nároky. Jsou zde léčeni především nemocní s akutním infarktem myokardu, arytmiemi, těžkým srdečním selháním, plicní embolií, hypertenzní krizí, zánětem srdečního svalu, onemocněním osrdečníku, akutním postižením hrudní aorty atd. Hospitalizováni jsou i nemocní s těžkým onemocněním ledvin, plic, CNS, se septickými stavy, rozvratem vnitřního prostředí apod. Nemocní jsou vyšetřováni a léčeni s využitím všech v současnosti doporučovaných zařízení a postupů intenzivní péče. Přímo na lůžku jsou prováděny ultrazvukové metody vyšetření srdce, cév a dalších orgánů. Řada nemocných je léčena s použitím invazivní i neinvazivní umělé plicní ventilace, metod nahrazujících funkci ledvin, řízené hypotermie. Na každém lůžku KJ se za rok vystřídá až 100 nemocných.

13.    Metabolická výzkumná skupina (ved. prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.)
Výzkumná metabolická skupina se zabývá se etiopatogenezou a možnostmi prevence a léčby obezity, diabetes mellitus 2. typu. Specificky je výzkum zaměřen na možnou úlohu endokrinní funkce tukové tkáně a gastrointestinálního traktu v těchto procesech a jejich ovlivnění bariatrickou chirurgií a dalšími léčebnými postupy. Dalším dlouhodobým zájmem skupiny je téma inzulínové rezistence a hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů a možnosti jejich terapeutického ovlivnění.

14.    Ambulance pro těhotné kardiačky(ved. doc. MUDr. Jiří Král, CSc.)
Těhotenství je nejméně v 1 % komplikováno onemocněním kardiovaskulárního systému. Zásadní význam těchto onemocnění u těhotných žen spočívá ve skutečnosti, že tyto choroby představují třetí nejčastější příčinu mateřské mortality a zůstávají nadále na prvém místě mezi neporodnickými příčinami úmrtí. Ve spolupráci III. interní kliniky a Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1.LF UK je již od roku 1984 provozována odborná ambulance pro těhotné s kardiovaskulárními chorobami, která zajišťuje komplexní péči o tyto nemocné v průběhu gravidity i okolo porodu (peripartálně).

 

13. 05. 2015, 18.34:14

 

reklama


Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

TOPlist